Ομαδικές Ασφάλειες

Ομαδική Ασφάλιση είναι η ασφάλιση μιας ομάδας ανθρώπων με ένα κοινό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων να αποτελεί ένα νομικό πρόσωπο ώστε να μπορεί να γίνει συμβαλλόμενος σε ένα ασφαλιστήριο.

Γιατί αξίζει ένας επιχειρηματίας να κάνει ομαδική ασφάλιση στο προσωπικό του

 • Αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταποδοτικότητας των εργαζομένων
 • Δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού
 • Παροχή εκτεταμένων καλύψεων με χαμηλό κόστος και αύξηση κύρους της εταιρείας
 • Ανάπτυξη σύγχρονων πακέτων αμοιβών
 • Έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος ως επιχείρηση για τις ανάγκες των ανθρώπων της
 • Αύξηση πίστης και αφοσίωσης των εργαζομένων στην εταιρεία
 • Κατάρρευση του κύριου φορέα ασφάλισης, συνεχής μείωση παροχών
 • Φοροαπαλλαγή

Φορολογική μεταχείριση Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Οι εργοδοτικές εισφορές (τα ασφάλιστρα ) για ομαδική ασφάλιση υγείας του προσωπικού, τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής ( παραγωγική δαπάνη) έως 1500€ το χρόνο κατ’ άτομο, κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Οι εργοδοτικές εισφορές (τα ασφάλιστρα ) για ομαδική συνταξιοδοτική ασφάλιση του προσωπικού, τυγχάνουν πλήρους φορολογικής απαλλαγής ( παραγωγική δαπάνη χωρίς όριο) κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Οι εθελοντικές εισφορές (ασφάλιστρα) των εργαζομένων τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής κατά τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας

Ένα πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης καλύπτει κινδύνους που έχουν σχέση με τη Ζωή και Υγεία ενός ατόμου με τις πιο κάτω παροχές:

 • Ασφάλεια Ζωής
 • Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από Ασθένεια/Ατύχημα
 • Θάνατος από Ατύχημα
 • Πρόσκαιρη Ανικανότητα (απώλεια εισοδήματος)
 • Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
 • Νοσοκομειακό & Χειρουργικό Επίδομα
 • Παροχές Μητρότητας

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Καθορισμένης Σταθερής Εισφοράς (Defined Contribution). Καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της εισφοράς. Η συσσώρευση των εισφορών προσδιορίζει το ύψος της παροχής στη λήξη του προγράμματος.

Προκαθορισμένης Παροχής (Defined Benefit). Καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της παροχής και μετά από αναλογιστική μελέτη υπολογίζεται η απαιτούμενη εισφορά για να καλύψει την προκαθορισμένη παροχή.

Δωρεάν Ανάλυση Αναγκών