Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα θεωρείται η πλήρης αποχή του Ασφαλισμένου από την άσκηση του επαγγέλματός του και ο Ασφαλισμένος ταυτόχρονα βρίσκεται σε κατάλληλη ιατρική επίβλεψη και θεραπεία, με πρόβλεψη την πλήρη αποθεραπεία του.

Σε περίπτωση ατυχήματος που θα επιφέρει Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον Ασφαλισμένο την ημερήσια παροχή που αναφέρεται για την περίπτωση αυτή στο ασφαλιστήριο

Σε ποιους απευθύνετε:

Απευθύνεται σε εργαζόμενους που ανησυχούν περισσότερο για κάποιο ατύχημα στο χώρο εργασίας τους (π.χ. εργάτες, οικοδόμους, ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους), αλλά και στους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο ατυχήματος και σε ενδεχόμενη πρόσκαιρη ανικανότητα θα χρειαστούν κάποια οικονομική ενίσχυση.

Ποιες ανάγκες καλύπτει:

  • Εξασφάλιση προσωπικού και οικογενειακού εισοδήματος σε περίπτωση  προσωρινής ανικανότητας για εργασία
  • Εξασφάλιση εξόδων κατ ΄ οίκον νοσηλείας και φροντίδας