Προστασία - Ασφάλεια Ζωής

Η Ασφάλεια Ζωής προστατεύει τους δικούς σας ανθρώπους από απρόσμενες οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκληθούν από αιφνίδια απώλεια ζωής.

Η ασφάλεια ζωής, μπορεί να βοηθήσει την οικογένειά σας για:

  • Την αποπληρωμή των τακτικών υποχρεώσεων της οικογένειας (Έξοδα διαβίωσης, στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, κλπ)
  • Την αποπληρωμή των εκτάκτων υποχρεώσεων της οικογένειας (έξοδα νοσηλείας, ταφής του θανόντος, κλπ)
  • Την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών των παιδιών

Βασικά Προγράμματα Ζωής & Προστασίας

Υπάρχουν πολλά είδη ασφάλισης ζωής, αλλά εμπίπτουν γενικά σε δύο κατηγορίες:

Απλή Ασφάλεια Ζωής
Ισόβια Ασφάλεια Ζωής

Συμπληρωματικά Προγράμματα Ζωής & Προστασίας

Ασφάλιση Ζωής από Ατύχημα
Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων
Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας
Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος
Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία

Δωρεάν Ανάλυση Αναγκών