Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων

Η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη με την οποία εξασφαλίζειi σε περίπτωση που ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος για εργασία λόγο ασθένεια ή ατυχήματος, Απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίστρου του συμβολαίου και εγγυάται ‘έτσι την πλήρη ισχύ και ομαλή συνέχιση του ασφαλιστικού προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία αναλαμβάνει την πληρωμή του ολικού ασφαλίστρου.